Bói bài

Bói bài là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây gồm có 52 lá bài. Bộ bài được xóc lên, cho người xin bói chẻ ra rồi được sắp ra bàn. Mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng và được dùng để giải đoán các biến cố tương lai. Ứng dụng này lấy quẻ bài Cửu Huyền Thất Tổ. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá A. Hãy nhấn vào lá bài lật quẻ.

 

Chọn 3 lá để bói bài

Chọn 3 lá để bói bài

Xem thêm: Tìm lá bài bản mệnh của bạn

Facebook Comments