Đoán điềm lành dữ

Ứng dụng giúp dự đoán điềm lành dữ sẽ xảy đến theo các dấu hiện hiện tại như hắt hơi, nháy mắt,… xảy ra vào một thời điểm bất kỳ nào đó trong ngày.

Facebook Comments